Algemene Voorwaarden Kensington Advocaten

     1. Kensington advocaten is een handelsnaam van advocatenkantoor T de Deugd, zelfstandig gedreven door mr. T de Deugd, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34341073 en BTW nummer NL188124184B01.
     1. Kensington advocaten is tevens een handelsnaam van Bes Advocatuur, zelfstandig gedreven door mr. WSE Bes, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60802820 en BTW nummer NL165240398B01.

Opdracht

     1. Alle opdrachten worden onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolgopdrachten en gewijzigde of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Toepassing algemene voorwaarden

     1. Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de werknemers van Kensington advocaten, alsmede ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie daarmee in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

Aansprakelijkheid mr. T de Deugd

     1. Mr T de Deugd heeft een beroepsaansprakelijkheid verzekering bij HDI Gerling, gevestigd te Rotterdam. Iedere aansprakelijkheid van mr. T de Deugd is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore mr T de Deugd

Aansprakelijkheid mr. WSE Bes

     1. Mr WSE Bes heeft een beroepsaansprakelijkheid verzekering bij verzekeraar AON, gevestigd te Amsterdam. Iedere aansprakelijkheid van mr. WSE Bes is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore mr WSE Bes
     1. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
     1. Niet alleen de medewerkers van Kensington advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep doen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens de advocaat indien niet binnen een jaar, nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. 

Aansprakelijkheid derden

     1. De advocaat zal bij het inschakelen van derden (behoudens in geval van rolwaarnemers, procesadvocaten, vertalers, koeriers en/of deurwaardersbijstand) zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De advocaat is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derden gelden of die door de derden worden bedongen) namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Vrijwaring door opdrachtgever

     1. De opdrachtgever vrijwaart de advocaat tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van de advocaat

Honorarium

     1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door de advocaat vast te stellen uurtarief. Het uurtarief bedraagt 175,00 euro of 200,00 euro per uur ( afhankelijk van het rechtsgebied) exclusief 21% BTW, 8% kantoorkosten verschotten en kosten derden, zoals griffiegeld en kosten van de deurwaarder.
     1. Voor zover geen vast tarief is overeengekomen, wordt door de advocaat voor zover dat mogelijk is een indicatie gegeven van de te verwachten kosten van de werkzaamheden. Deze kostenindicatie behelst een ruwe schatting die uiteraard onderhevig is aan belangrijke wijzigingen als gevolg van veranderingen in strategie en als gevolg van het feit dat wij niet kunnen beïnvloeden de omvang van de werkzaamheden die als gevolg van processuele en/of buiten processuele handelingen van eventuele wederpartij(en) noodzakelijk blijken.
     1. Indien een vast tarief voorafgaand aan de aanvaarding van de opdracht is overeengekomen dient deze onmiddellijk na aanvaarding van de opdracht en ontvangst van de factuur te worden voldaan.

Kosten en betalingen

     1. De advocaat is gerechtigd betaling van een voorschot (voor honorarium en/of verschotten) te verlangen. Een betaald voorschot wordt terugbetaald na voldoening van de laatste declaratie. De advocaat heeft het recht het voorschot te verrekenen met openstaande facturen nadat de opdracht/dossier is beëindigd/afgesloten.
     1. De door de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax,- en kopieerkosten e.d.) zal daarenboven een percentage van 8% van het honorarium in rekening worden gebracht.

Facturatie

     1. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Mocht er sprake zijn van een geringe hoeveelheid werkzaamheden in een bepaalde maand, dan is de advocaat gerechtigd deze in de daaropvolgende maand in rekening te brengen.
     1. De advocaat handhaaft een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De opdrachtgever kan aan dit beginsel geen rechten ontlenen.
     1. De opdrachtgever is -zonder dat een ingebrekestelling is vereist- in verzuim indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is geschied. De advocaat is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom.

Opschorting werkzaamheden

     1. De advocaat is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van het honorarium en/of de verschotten heeft betaald en/of indien en zolang de opdrachtgever achter is met betaling van de declaratie(s).
     1. De advocaat is bevoegd vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met voor de opdrachtgever ontvangen gelden.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

     1. De advocaat accepteert ook daarvoor in aanmerking komende opdrachten op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Verwezen wordt naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand, de organisatie die beoordeelt of een rechtszoekende in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp; rvr.org.
     1. Indien voor de rechtszoekende/u gefinancierde rechtsbijstand is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat de rechtszoekende/u om betaling daarvan is verzocht. Indien deze bijdrage niet tijdig wordt voldaan zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel worden beëindigd.
     1. Het indienen van een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand bij voornoemde Raad voor Rechtsbijstand wordt het aanvragen van een ‘toevoeging’ genoemd. Een toevoeging wordt slechts aangevraagd na overleg tussen u en de behandelend advocaat. Indien besloten wordt een toevoeging aan te vragen, is de advocaat bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht.
     1. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de opdrachtgever de opdracht handhaaft, wordt door de advocaat met de opdrachtgever afgesproken dat de werkzaamheden tegen het uurtarief worden verricht. Deze afspraak zal schriftelijk worden bevestigd. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten.
     1. Mocht, indien gefinancierde rechtsbijstand in eerste instantie is toegekend, de Raad voor Rechtsbijstand na afloop van de juridische bijstand deze toekenning om welke reden dan ook intrekken, dan zult u het volledige honorarium dienen te voldoen over de voor u gewerkte uren.

Klachtenregeling

     1. Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient hij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan de advocaat en wel binnen drie maanden na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. De advocaat behandelt de bezwaren volgens het klachtenreglement, dat overeenstemt met het door de Orde van Advocaten aanbevolen model.
     1. De klacht(en) worden zo snel mogelijk met de opdrachtgever in redelijk overleg besproken. De advocaat streeft er naar klacht(en) binnen vier weken na binnenkomst af te handelen. Hiervan kan worden afgeweken indien een gesprek vanwege de klager niet eerder geagendeerd kan worden.
     1. Wanneer de advocaat er niet in slaagt de klacht(en) (tijdig) met de opdrachtgever op te lossen dan kan de opdrachtgever de klacht(en) voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Advocatenkantoor T de Deugd neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Deze regeling is op 1 juni 1999 door de Nederlandse Orde van Advocaten in het leven geroepen.

Geschillencommissie

     1. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt uw klacht volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. U kunt dit reglement opvragen bij: Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600 2509 LP Den Haag, telefoon 070 310 53 10. Tot uiterlijk twaalf maanden na een schriftelijke reactie van de advocaat op de klacht(en) kan de opdrachtgever de klacht(en) indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, waarna deze mogelijkheid vervalt.
     1. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak door middel van arbitraal vonnis of in de vorm van bindend advies. Dit laatste geldt alleen voor particuliere opdrachtgevers, als zij daar zelf de voorkeur aan geven. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
     1. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd klachten te beoordelen betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,–.
     1. De advocaat kan zelf ook onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur onverminderd de bevoegdheid van de advocaat om zich tot de gewone rechter te wenden, indien de opdrachtgever het declaratiegeschil niet binnen een maand na schriftelijk tot betaling te zijn gesommeerd, bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt.

Beeindiging opdracht

     1. De advocaat zal bij beëindiging van diens werkzaamheden voor u de van u afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers te vernietigen nadat 5 jaar na archivering zijn verstreken.
     1. De advocaat is gebonden aan de gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten alsmede aan de Advocatenwet. U kunt deze regelgeving vinden op advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp.

Nietig/vernietigbaar beding

     1. De advocaat komt geen beroep toe op een beding in deze algemene voorwaarden voor zover het betreffende beding niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

Rechtsverhouding

     1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de advocaat wordt beheerst door Nederlands recht, waarbij de Nederlandse rechter bevoegd is.